Centrum volného času
Přidal admin, 24.01.2008 19:17:10

Centrum volného času


Centrum volného časuAreál se nachází v centrální části obce při levém břehu říčky Olešky.

Skládá se z fotbalového travnatého hřiště, hlavní budovy s šatnami, sprchami a zázemím, tribunou a kioskem pro občerstvení a bytem správce. Dále z asfaltové herní plochy, dětského dopravního hřiště i s herními prvky pro nejmenší a hřiště s umělým povrchem.

Výstavba byla započata v roce 2004, stavbu I. etapy (hlavní budova s přílušenstvím) prováděla firma SAURAT pana Pavla Jedličky z Mladé Boleslavi (IČO: 48687910) podle projektu turnovské projektové firmy DESIGN 4. Hodnota díla I. etapy činila 16 mil. Kč. II. etapa (asfaltová plocha, hřiště s umělým povrchem, dětské a dopravní hřiště a příjezdová komunikace) následovala v roce 2005, podle stejného projektanta zakázku postavila firma STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, se sídlem Lidická 802, 266 01 Beroun 1 Oblast Sever - Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec XII. Hodnota této etapy činila 7 mil. 287 tis. Kč.

Areál byl slavnostně otevřen v září 2005 a od té doby slouží veřejnosti.

Celý areál Centra volného času financovala ze svých prostředků obec Košťálov. Poskytnuta byla pouze částečná dotace na projektovou dokumentaci a částečná dotace na byt správce.

Majitelem areálu je obec Košťálov, provozovatelem je Tělovýchovná jednota, oddíl kopané, Košťálov.


Vybavení

• Fotbalové hřiště s kvalitním travnatým povrchem o rozměrech 105m x 60 m.

• Asfaltové hřiště s vodorovným značením na míčové hry o rozměrech 31m x 18m.

• Hřiště s umělým povrchem vhodné pro fotbal, volejbal, košíkovou, tenis a další sporty o rozměrech 40m x 24m s umělým osvětlením, oplocené uzamykatelné. Je sledováno kamerovým systémem.

• Dětské hřiště s dřevěnými herními prvky, houpačkami, dětskou horolezeckou stěnou, lavičkami apod. Je sledováno kamerovým systémem.

• Dopravní hřiště (zatím, stav v březnu 2005, před dokončením) je tvořeno asfaltovými chodníčky, které tvoří, po osazení dopravními značkami, ucelený okruh vhodný pro dopravní výchovu dětí základních škol.

• Tréninková plocha pro tenis, odrazná zeď.

• Hlavní budova obsahuje 2x2 šatny se sprchami a sociálním zázemím i pro rozhodčí, klubovnu, kiosek s občerstvením, krytou venkovní tribunu pro diváky, ozvučení pro diváky.


Ceník

Dne 31.10.2005 na svém pracovním zasedání Zastupitelstvo obce schválilo ceník za použití „umělé trávy“ v areálu CVČ:
• Celé hřiště: bez osvětlení - 100,- Kč/ hod.
 s osvětlením - 200,- Kč/hod.
• 1 kurt - volejbal, tenis, nohejbal: bez osvětlení - 50,- Kč/ hod
 s osvětlením - 200,- Kč/hod.
Poplatek za užití kabin a sprch:
100,- Kč/hod. 

Kontakty

Správce areálu: p. Leoš Moravec tel. 724 079 295
• s ním je možno domlouvat využití především hřiště s umělým povrchem  
Prezident oddílu kopané TJ Košťálov: p. Leoš Moravectel. 724 079 295
• s ním je možno domlouvat především otázky kolem košťálovského fotbalu  
Starosta obce: Lenka Cincibusová tel. 604 642 731
• jedná jménem majitele areálu Obce Košťálov

Provozní řád

určuje podmínky bezpečného provozu v prostorách Centra volného času a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.

1. CELÝ AREÁL


I. PROVOZOVATEL:
Obec Košťálov, IČ:00275841, se sídlem Košťálov 201, PSČ 512 02,
zastoupená starostkou Lenkou Cincibusovou
tel/fax: 481 689 200, mobil 604 642 731, e-mail: obec@kostalov.cz, www.kostalov.cz

AREÁL JE SNÍMÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

II. PROVOZNÍ DOBA
denně od 9.00 - 21.00 hod.

III. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
1. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat tak, aby si nezpůsobili zranění. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili návštěvníci vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.
2. Za svévolné poškození nebo znečištění kteréhokoliv prostoru v areálu je návštěvník povinen zaplatit úhradu podle určení správce areálu.
3. Umístění nové reklamy nebo zakrytí stávající lze pouze se souhlasem provozovatele

IV. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek.
2. Brát do jeho prostoru volně pobíhající psy nebo jiná zvířata, hořlaviny, pyrotechniku, magnetofony a rádia.

V. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU
1. Na sportoviště obecního areálu nemají přístup a z užívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
2. Vstup na sportoviště může být odepřen také osobám, jejichž chování je v rozporu s dobrými mravy a společenskými zásadami a jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.

2. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI AREÁLU


I. HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU
1. Vstup na plochu je povolen jen se souhlasem správce
2. Vstup mají povolen osoby starší 15ti let, mladší v doprovodu osoby nad 15 let
3. Na hřišti je zakázáno: - pít alkoholické nápoje a kouřit
 - pohybovat se v nevhodné obuvi (boty se špunty, kolíky, hroty)
 - jezdit na kole
 - přelézat plot pro předměty tam spadlé (nutno dojít ke správci pro klíče)!!

II. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
1. Hrací prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let
2. Na hřišti je zakázáno - pít alkoholické nápoje a kouřit
 - jezdit na motocyklech, kolech a kolečkových bruslích mimo asfaltové plochy
 - házet kamínky a pískem.

III. ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ
1. Je volně přístupné.
2. Je zakázáno na něm - pít alkoholické nápoje, kouřit (mimo organizované společenské akce)
 - svévolně přemísťovat branky a konstrukce košů
 - vjíždět na něj automobily a motocykly.

IV. TENISOVÁ TRÉNINKOVÁ STĚNA A PLOCHA
1. Je volně přístupná.
2. Je zakázáno - požívat zde alkoholické nápoje a kouřit
 - vjíždět na ní atomobily a motocykly.

V. DÁLKAŘSKÝ SEKTOR
1. Je určen pro trénink skoku dalekého.
2. Je zakázáno - pít u něho alkoholické nápoje a kouřit
 - vjíždět do něho jakýmikoliv dopravními prostředky
 - svévolně rozhazovat písek

VI. FOTBALOVÉ KABINY A TRIBUNA
1. Vstup je povolen jen se souhlasem správce.
2. Je zakázáno: - rozhazovat kamínky kolem budovy
 - lézt na střechu po požárním žebříku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Pro poskytnutí první pomoci je při úrazech v provozní budově umístěna skříňka první pomoci.
2. Sociální zařízení je otevřeno v zadní části provozní budovy.
3. Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu je trestné podle platných předpisů o ochraně majetku.
4. Tento „Provozní řád“ je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky areálu.
5. Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150, Záchranná služba 155, Policie 158, Městská policie 156, Tísňová linka 112