29. srpen 2014 @ 09:51

Kanalizace bude, a co dál...?

 

V minulých  košťálovských novinách 02/2014 jsem odpověděl na nejčastější otázky  týkající se stavby kanalizace a čističky. Dnes se pokusím některé odpovědi doplnit...

 

Budeme tedy stavět?

Ano, dnes už to tak vypadá. S vítěznou firmou, vlastně sdružením firem můžeme podepsat smlouvu o dílo. Teprve 11. června 2014 nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže písemně sdělil, že nevyhovuje  neúspěšnému uchazeči (Metrostav) v  jeho požadavku na vydání předběžného opatření,  aby nám zakázali uzavření smlouvy. Takže až teď se můžeme dostat k podpisu smlouvy na kanalizaci a čističku v Košťálově a Kundraticích.

Kdo bude tu kanalizaci stavět?

Výběrové řízení vyhrálo sdružení firem EUROVIA Liberec a SYNER Jihlava a stavební dozor byl také vybrán na základě výběrka, bude jím „Sdružení firem s  Ing. Tomáš Melichar, Praha 6 a společnost AQUA-CONTAKT Praha/Jaroměř.

Kdy se skutečně kopne?

To se zatím přesně napsat ani říct nedá. Nejdříve tu smlouvu podepíšeme, pak 14. července 2014 předáme oficiálně staveniště - to jako celou vesnici a pak se v průběhu srpna, spíš na konci, začne stavět. Nejdříve zřejmě čistička na nejdolnějším konci Košťálova,  pak čerpací stanice u mostu u Hlubučků a propojení obou zařízení hlavní stokou.

Jak bude dlouho obec rozkopaná?

Máme sice k dispozici pouze předběžný harmonogram, ale některá data jsou už jasná. V srpnu 2014 chceme začít stavbou čističky a čerpačky, tak aby mohla být na přelomu roku spuštěna do zkušebního provozu, byť s malým zatížením. Jinak musí být stavba dokončena do konce roku 2015, podle podmínek dotace do podzimu 2015. Většina stavby kanalizační sítě proběhne v Košťálově i v Kundraticích v průběhu roku 2015.

Kolik to všechno bude stát?

Dotaci máme přislíbenu ve výši skoro 113 milionu korun a  spoluúčast obce Košťálov činí asi 35 milionu korun. Hodnota díla je podle vysoutěžena ve výši 133 milionu korun. Samozřejmě ještě dojde k vyvolaným investicím, úpravám a opravám, které nemohou být v projektu, protože nejsou podle podmínek dotace "způsobilé". Pro tyto záležitosti máme ještě rezervovány další vlastní (obecní) prostředky ve výši cca 10 mil. Kč. Všechny tyto prostředky má obec uloženy na zvláštních účtech.

Jak to bude s uzavírkami hlavní silnice i dalších místních komunikací?

Firma, co to bude stavět, musí připravit podrobný harmonogram prací a s tím souvisejících uzavírek všech komunikací. Zcela jistě bude už na konci podzimu uzavřena komunikace od křižovatky u Hlubučků směrem na Semily k místu stavby čističky. Tam totiž ta hlavní stoka vede. O uzavírkách a objízdných trasách budou občané i řidiči v předstihu informováni. Přístupy po komunikacích k jednotlivým domům při stavbě vlastní kanalizační sítě budou přes den v jednotlivých místech dočasně omezeny a na noc většinou provizorně zprovozněny.

Tranzitní doprava bude pomocí zákazových dopravních značek odkloněna. Autobusová doprava až na výjimky bude zachována v původních trasách. Taktéž bude umožněna doprava záchranářů a hasičů.

Kdo platí napojení a vlastní přípojku?

Napojení platí  obec, provádí ho odborná firma, projektovou dokumentaci na přípojku také v rámci pomoci občanům platí obec. Stavební náklady na přípojku platí už majitel domu a pokud je přípojka delší než 40 metrů, metry navíc hradí také obec. Vždy ale po posouzení konkrétní situace.

Kdy se budou stavět přípojky?

Stavbu je vhodné zahájit po předání hlavní stoky a veřejné části přípojek stavební firmou a odzkoušení její těsnosti. Lze ovšem už teď postupovat i tak, že si přípojku vybudujete nyní podle platné projektové dokumentace a zakončíte šachtou, do které pak bude zaústění připojení od hlavní stoky provedeno. Vedení přípojek je k nahlédnutí na www.kostalov.cz/kanalizace.  Kdo má už nyní kvalitně provedeno odvedení splaškových vod od septiku nebo vlastní domovní čističky, musí vybudovat pouze připojovací šachtu.

Můžu svést do jedné přípojky splašky i srážkovou vodu ze střechy nebo zámkové dlažby?

V žádném případě!  Do kanalizace patří jen a pouze splašková voda z domu a ani nesmí být předčištěná septikem nebo domovní čističkou.  Pro dešťovou vodu lze často použít původní kanalizaci, pokud bude zachována.

Jak se provede konkrétní napojení do domu?

Náš projektant Ing. Zdeněk Hudec při přípravných projektových pracích obešel prakticky všechny napojitelné domy a od téměř všech majitelů domů měl k dispozici  zakreslení místa, kde splašky opouští dům. K tomuto bodu je přípojka vyprojektována, u starší zástavby je v tomto místě více či méně funkční septik, u novějších staveb biofiltr  nebo domácí čistička.

V době vlastního  připojení domu na kanalizaci je třeba tato zařízení vyřadit z provozu. Nejčastěji tak, že výtok z domu propojíte napřímo do kanalizační přípojky v onom zařízení. To pak po vyčerpání nebo vyčištění zasypete, nebo předem demontujete.

 

 

 

 

Milan Havlík, místostarosta, 28. června 2014

 

 

 

 

 

 

29. srpen 2014 @ 09:31

Kanalizace bude!

Článek z dubnových Košťálovských novin:

Obrací se na nás-zastupitele v současném období mnoho občanů Košťálova, Kundratic  i Čikvásek, jak to je s tou kanalizací: „Bude se stavět?  Nebo nebude? A kdy se začne? Proč se ještě nezačalo? …..tak jsem se pokusil písemně odpovědět na nejčastější dotazy:

Bude se tedy stavět?

Jednoznačně bude, máme  závazný příslib dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), máme prostředky na spoluúčast k dotaci, máme taky pravomocná stavební povolení na čističku, jednu čerpačku na dolním konci Košťálova a na vlastní kanalizační síť. Nemáme ukončené výběrové řízení na generálního dodavatele stavby – zhotovitele.

Proč to se to výběrové řízení na stavebníka tak vleče?

Výběrové řízení  pro zakázku za skoro 150 miliónů korun musí probíhat podle zákona a ten je složitý a komplikovaný, má mnoho zadávacích, doručovacích, vyčkávacích,  vyjadřovacích lhůt, z nichž jen nedodržení jedné lhůty nebo jiného parametru má za následek neplatnosti rozhodnutí. A pak je tady úřad, přesně ÚHOS, který  nám za porušení čehokoli  může dát pokutu jako Brno, když už sídlí v Brně.

Co znamená, že se uchazeč o stavbu kanalizace odvolá?

No, nejdříve se ten zhrzený uchazeč  zdarma odvolá k našemu starostovi. Pokud s jeho rozhodnutím nebude spokojený, pak se proti tomu odvolá k ÚHOSu, ale už se zaplacením kauce (v tomto případě víc jak milion korun). A úřad má měsíc na vydání předběžného opatření a celkem skoro půl roku na další rozhodování. Pro nás je důležitý ten měsíc, pokud ono předběžné opatření nebude vydáno, můžeme s  vítězem začít stavět.

Co když nám ÚHOS nedovolí stavět:

Tak to bohužel budeme muset poslechnout a momentálně nestavět.  Pak s tou naší dotací  „spadneme do koše“ na SFŽP. A protože na kanalizace a ČOV bude od Evropy dost peněz na dotace (no prostě proto, že ty naše splašky a s…ky tečou přece jenom k nim), tak nás z toho koše co nevidět vytáhnou.  A zbytek už máme, tak budeme moci začít stavět. Obecní prachy na tu spoluúčast si schováme. Tady to odhaduju odklad o cca 1 -3 roky.

Co když mám septik  ve stádiu rozpadu anebo mi vyprší nebo už vypršelo povolení na vypouštění odpadních vod?

Septik bych se snažil zachránit jak se dá i nedá. A v případě povolení lze spoléhat na to, že budou v Semilech na vodoprávním úřadě hodní. Od nás totiž ví, že Obec Košťálov bude v nejbližší době stavět kanaldu bude a za většinu občanů to efektivně vyřeší.  A my bychom se za vás i přimluvili.

Kolik mě ta sranda bude stát? tedy přípojka?

Projekt na papíře pro každého zadá a zaplatí Obec. Vlastní stavbu - tedy díru do země, šachty, potrubí a napojení u paty domu si platí každý "baráčník" sám ze svého. A kdo to (přípojku)  má delší než 40 metrů, tak Obec platí i to, co je nad těch 40m. Obec také plánuje vytvořit seznam ověřených firem, které to umí a dělají to za přijatelné ceny. Dá se velmi hrubě odhadnout, že metr komplet (výkop i potrubí) přípojky v běžném terénu bude stát 400 - 600 Kč za metr.

A kolik budu platit každý měsíc, tedy vodné a stočné?

Přepokládejme, že cena vodného se dramaticky měnit nebude, není pro to důvod. Jiné to je se stočným, podle kalkulace počítáme, že stočné se bude pohybovat někde kolem 30 Kč za kubík. Bude to tedy větší zvýšení pro ty domácnosti, které stočné zatím neplatí a menší, kteří už teď poctivě platí. Provozní náklady sítě kanalizace a ČOV se zaplatit musí, ale zase to nebude tolik, jako třeba v Semilech nebo v Lomnici. Oproti nim to budeme mít asi za polovičku.

Co když se nebudu chtít  připojit?

To je každého právo rozhodnout si, jestli se budu o své splašky zákonným způsobem starat sám (vybudovat vlastní čističku, starat se o ní a platit její elektrické a další provozní náklady) a taky budu vodoprávnímu úřadu v Semilech dokladovat, jak dobře čistím. Anebo se jednoduše, pravda za stočné, připojím do  kanalizace. A to nepočítám to, že dům napojený na kanalizaci má na realitním trhu vždy lepší cenu.

Kudy ty stoky vlastně vedou?

To se dá zjistit na www.kostalov.cz/kanalizace anebo si domluvit schůzku na Obecním úřadě se starostou nebo místostarostou. Tam je dokumentace k dispozici a najdeme tam nejen hlavní stoky, jejich zahloubení a jiné parametry, ale i vedení přípojek k jednotlivým domům. Až se opravdu kopne, tak zřídíme i telefonní číslo na takové dotazy a pevné konzultační hodiny na obecním úřadě.

Co když se mi zdá, že mi blízkost výkopu poškodí stavbu, nebo vůbec poškodí pozemek?

Před každým přiblížením stavby kanalizace k vašemu domu bude provedena pasportizace (kompletně bude zhodnocen stav před stavbou,  základem je fotodokumentace), podobně to je i u pozemku, který po ukončení stavby v daném prostoru musí být uveden do relativně původního stavu. O všem jsou vedeny písemné protokoly. Pokud stavba prochází ploty, i tyto a jiné stavbou zasažené objekty budou obnoveny.

Přípojka anebo stoka mi jde přes pozemek, přes záhon nebo zahrádku, mám sázet brambory? nebo kam mám narovnat svoje dřevo na zimu?

Pokud doma nenajdete dokumenty, které jste podepsali (dostali jste kopie), je třeba navštívit Obecní úřad a informovat se o konkrétním vedení i časovém harmonogramu stavby. Z toho se dá usoudit jestli budete sklízet brambory, přesouvat kůlnu nebo přerovnávat palivové dříví.

A co my na Čikváskách?

V této etapě se kanalizace u vás stavět nebude, je sice vyprojektována i povolena. Není součástí této dotace pro její vyšší finanční náročnost proti malému počtu připojitelných osob. Vyprojektován je i vodovod, který, vzhledem k možnému nedostatku pitné studniční vody, musí být stavěn souběžně. Hodně také záleží na počtu domů a jejich obyvatel a chalupářů, které o obojí opravdu stojí - tedy na konsenzu všech čikváseckých.

Ke mně kanalizace nevede, pomůže mi někdo s mými splaškami?

V okrajových částech obce, kde není ekonomické  budovat dlouhou stoku nebo přípojku, připravilo toto zastupitelstvo 50% dotaci- max. 50 tis. Kč na vybudování vlastní ČOVky. Dotace bude poskytnuta jen těm majitelům domů určených k trvalému bydlení a s trvalým a skutečným (nejméně jeden rok před podáním žádosti) pobytem v příslušném domě, tedy nikoli pro domy určené k rekreaci. S konkrétními podmínkami je třeba se seznámit zvlášť.

Co když chci hned stavět nový dům pro svoji rodinu?

Tak se zřejmě při územním a stavebním řízení dozvím, že pokud chci kolaudovat svoji stavbu před dokončením a napojením na kanalizaci, musím se o svoje splašky postarat. Tedy si nechat navrhnout vyvážecí jímku a tu pak zrušit anebo vybudovat vlastní ČOVku a tu pak po amortizaci zrušit a přepojit se do veřejné kanalizace.

 

Držte nám i sobě palce, ať to máme za sebou, všechno pěkně funkční a taky nové povrchy chodníků a cest stavbou poškozených.

Milan Havlík, místostarosta, 28.3.2014

31. květen 2009 @ 22:03

Proč se vůbec bude stavět kanalizace?
Každý majitel nemovitosti, na níž vznikají odpadní vody, je povinen s těmito vodami nakládat v souladu se zákonem. „Čištění“ odpadní vody v prastarém septiku nebo jejich jímání v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou kanalizace s čistírnou odpadních vod a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy a to nejlepším možným způsobem.

Co si mám představit pod pojmem „program výstavby kanalizačních přípojek“?
Není to nic světoborného. Jde pouze o to vám všem stavbu kanalizační přípojky co nejvíce usnadnit. Každému, kdo se do tohoto programu přihlásí, bude vypracován projekt kanalizační přípojky a současně budou vyřízena všechna potřebná úřední jednání a povolení. Tyto práce za vás dokonce zaplatí obec Košťálov (jde o částku 2000 Kč / 1 přípojku). Ti, kdož se do programu přihlásí, budou mít možnost nakoupit materiál, který bude pro ně dovezen hromadně v průběhu stavby, případně využít za úplatu strojů, které budou pracovat na stavbě kanalizace. Vám stačí pouze podepsat prohlášení na letáku, který každý majitel domu obdrží, a vyplnit jednoduchý dotazník s náčrtkem stávajícího odpadu z domu na tomtéž letáku. Vyplněný leták s dotazníkem CO NEJDŘÍVE odevzdejte či odešlete dle pokynů na něm uvedených.

Musím se do programu výstavby kanalizačních přípojek přihlásit?
Samozřejmě ne. Když se nepřihlásíte, nebudete však moci čerpat výhody s ním spojené.

Jaké výhody to jsou?
Jak už bylo řečeno, nebudete se starat vůbec o přípravu stavby kanalizační přípojky ( o projekt a stavební povolení ) a dokonce za to ani nic nezaplatíte. Navíc si budete moci objednat a zakoupit stavební materiál (trubky, šachty, písek) společnou dodávkou a za úplatu využít stavebních mechanismů.

Je můj souhlas s programem závazný a vymahatelný?
Není. Ovšem když si přípojku nevybudujete, musíte počítat s problémy.

Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?
Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení. Především: povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím obce ( budiž hned zde řečeno, že obec zatím nehodlá tuto možnost využít ). Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního ( žumpy ) nebo vodoprávního ( domovní ČOV ) úřadu. V případě neplnění zákonných povinností ( které jsou dost přísné ) vám pravděpodobně budou vyměřeny nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.

Kolik mě výstavba kanalizační přípojky bude stát?
Počítejte s cenou 1000 – 2000 Kč za běžný metr, a to v závislosti na podmínkách na staveništi a na způsobu výstavby, k tomu přičtěte obvykle 1 – 3 revizní šachty po 8000 Kč. Obvyklá délka přípojky bývá ve venkovských podmínkách kolem 20 – 30 m, nikdo nebude stavět přípojku delší než 50 m.

Právě jsem dostavěl domek s novou domovní ČOV nebo jsem svoji ČOV zrekonstruoval. Musím se připojit na kanalizaci?
Pokud je Vaše čistírna OPRAVDU v pořádku, nikdo Vás v nejbližší době k napojení nutit nebude. Nicméně uvědomte si, že máte vydané povolení k nakládání s vodami na dobu určitou, po jeho uplynutí Vám jeho platnost rozhodně nikdo neprodlouží a napojit se na kanalizaci budete muset. Zvažte, zda pro Vás není výhodnější nyní skoro novou ČOV vykopat a se ztrátou prodat; za 8 – 10 let bude dobrá leda na skládku odpadů.

Moje nemovitost je daleko od zastavěné části obce. Mohu se napojit? Musím se napojit?
Pokud máte domek nebo chatu opravdu na samotě, nejspíš k Vám kanalizace nebude přivedena a v takovém případě ani nebudete nuceni se na ni napojit. Budete-li si přesto přát napojení, není v tom žádný problém, jen si celou přípojku budete stavět sami. I tak ovšem máte možnost se připojit do programu výstavby, stačí včas vyplnit a odevzdat leták.

Máme v obci rekreační chatu, kterou využíváme jen občas. Musíme se i my napojit?
Rozhodně neuděláte chybu, když se napojíte. Přinejmenším si tak zvýšíte cenu Vaší nemovitosti. Pokud jste si však jisti, že Vás provoz žumpy určitě vyjde dlouhodobě levněji než výstavba kanalizační přípojky a placení stočného, ponechte si svou žumpu. Nejprve však zkontrolujte její těsnost a do budoucna počítejte s kontrolami četnosti vyvážení.

Budou odkanalizovány opravdu všechny domy v obci?
Ne, nebudou. Kanalizace nebude budována ve Valdicích a Čikváskách a nebude vedena k okrajovým samotám. Tam všude bude řešení kanalizace u domu nadále na majitelích jednotlivých nemovitostí.

Povedou stoky až k domům?
Zdaleka ne, to není ekonomicky únosné. V některých případech bude dokonce nutno vést přípojky přes pozemky sousedů. Zde nezbývá, než apelovat na sousedskou solidaritu; stokovou síť skutečně musím vést pokud možno co nejúsporněji, abychom měli šanci dosáhnout na státní dotace.

Kolik mě to bude stát na stočném?
Kanalizace bude velmi pravděpodobně svěřena do provozu SčVK Teplice (provoz Turnov). Cena stočného u nich je v současnosti 28 Kč/m3. Ujišťuji vás, že je to nesrovnatelně méně, než cena vyvážení žumpy (cca 450 Kč/m3) a je to stále poněkud méně, než činí cena řádného provozu domovní ČOV ( a je to bez starostí ).

Proč se snažíte za každou cenu napojit co nejvíce domů?
Odpověď je jednoduchá – stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez dotací. Orgán, který dotaci poskytuje, má samozřejmě právo klást si určité podmínky. Naprosto běžnou podmínkou bývá, že do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok a ČOV musí být napojeno nejméně 80 % domů. Kdybychom kanalizaci vybudovali, zaplatili a pak potřebný počet domů nenapojili, museli bychom vracet obrovské peníze, což by pro obec měla naprosto katastrofální důsledky. To je přesně ten důvod, proč chceme stavbu přípojek všem za každou cenu maximálně zjednodušit a ulehčit, a proč předem poctivě varujeme, že ti, kdož se nenapojí, budou mít do budoucna vážné problémy.

Na Vaše dotazy odpovídal projektant
Ing. Zdeněk Hudec


Tip: pokud máte nějaké další otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailových adresách uvedených v kontaktech